Regulamin

Regulamin

Regulamin EscapeHouse Elbląg

 1. Każda osoba dokonująca rezerwacji na stronie www.escapehouse.elblag.pl lub telefonicznie u jednego z naszych pracowników zobowiązana jest do zapoznania się z niniejszym regulaminem oraz przekazania jego treści pozostałym uczestnikom gry.
 2. Podczas gry w EscapeHouse Elbląg uczestnicy zobowiązani są przestrzegać niniejszego regulaminu oraz zaleceń pracowników.
 3. Rezerwacja:

3.1 Rezerwacji dokonać można korzystając z formularza na stronie www.escapehouse.elblag.pl, telefonicznie pod numerem 780 123 056  lub osobiście w siedzibie EscapeHouse Elbląg przy ulicy 12-Lutego 25 (wejście główne czynne do godziny 18, w weekendy i po godzinie 18 otwarte jest wejście z tyłu budynku).

3.2 Podczas dokonywania rezerwacji należy podać następujące informacje:

 1. a) nazwa wybranego pokoju
 2. b) imię i nazwisko
 3. c) data i godzina rezerwacji
 4. d) numer telefonu kontaktowego
 5. e) adres email
 6. f) informacje o specjalnych potrzebach (np. faktura).

3.3 Rezerwację dokonywaną za pomocą formularza na stronie należy potwierdzić klikając w link przesłany w mailu z potwierdzeniem.
Uwaga: nawet niepotwierdzona rezerwacja pozostaje w systemie, jeżeli nie została odwołana.

3.4 Rezerwację można odwołać  telefonicznie, osobiście bądź przez profil na facebooku: https://www.facebook.com/EscapeRoomElblag/.

3.5 W dniu gry lub w dniu poprzednim jeden z pracowników może zadzwonić na numer podany podczas rezerwacji w celu potwierdzenia obecności.

3.6 Niepotwierdzenie rezerwacji mailowo lub telefonicznie lub/i podanie nieprawidłowego numeru telefonu może skutkować odwołaniem rezerwacji przez jednego z naszych pracowników.

3.7 Rezerwacji dokonujemy z minimum dwugodzinnym wyprzedzeniem!  Uwaga: niezastosowanie się może skutkować odwołaniem rezerwacji lub przysunięciem jej na inną godzinę przez jednego z naszych pracowników.

 1. Gra:

4.1 Gra w EscapeHouse Elbląg odbywa się w jednym z 3 pokoi.

4.2 Jeżeli w grze będą uczestniczyć osoby poniżej 13 roku życia bez opiekuna lub osoby niepełnosprawne należy wcześniej zgłosić to pracownikom EscapeHouse Elbląg. Pracownicy mogą zdecydować, że podczas takiej gry wymagana będzie opieka animatora.

4.3 W grze może uczestniczyć od 2 do maksymalnie 6 graczy.

4.4 Gra w pokoju zagadek trwa od 45 minut do 60 minut, w zależności od jego poziomu trudności. Należy jednak zarezerwować sobie  minimum 60 minut na grę, wprowadzenie, film wprowadzający, toaletę, kwestie organizacyjne oraz zrobienie pamiątkowego zdjęcia.

4.5 W grze nie mogą brać udziału osoby nietrzeźwe ani pod wpływem środków odurzających. Pracownicy EscapeHouse Elbląg mają prawo nie zgodzić się na przyjęcie grupy, jeśli którykolwiek z uczestników nie zastosował się do tej zasady.

4.6 Podczas gry nie wolno korzystać z telefonów komórkowych ani innych sprzętów elektronicznych. Uczestnicy zobowiązują się do pozostawienia telefonów i innych sprzętów w szafkach lub u pracowników EscapeHouse Elbląg. Jeżeli pracownicy zauważą, że uczestnicy zabawy używają telefonów komórkowych lub aparatów fotograficznych, mają prawo: zabrać sprzęt na czas trwania gry, wyprosić z pokoju osobę korzystającą ze sprzętu lub przerwać grę całej grupy.

4.7 Uczestnicy gry powinni pojawić się w siedzibie EscapeHouse Elbląg dokładnie o godzinie rozpoczęcia gry. Nie ma potrzeby wcześniejszego przyjścia. Pracownicy EscapeHouse Elbląg mają prawo odmówić udziału grupie, która spóźniła się więcej niż 15 minut.

 1. Zasady bezpieczeństwa

5.1 Uczestnicy otrzymują awaryjny przycisk (Panic Button), który automatycznie otwiera drzwi.

5.2 W pokojach znajdują się elementy oznaczone CZERWONYM znakiem X z napisem „nie ruszać, nie otwierać”, przeznaczone tylko do użytku wewnętrznego – nie należy ich dotykać podczas gry.

5.3 Osoby cierpiące na epilepsję powinny skontaktować się z pracownikami EscapeHouse Elbląg przed rozpoczęciem zabawy.

5.4 W przypadku niezastosowania się do punktów regulaminu i/lub zaleceń pracowników EscapeHouse Elbląg pracownicy mają prawo wyprosić uczestników gry z terenu obiektu. W takim wypadku uczestnikom gry nie przysługuje zwrot pieniędzy.

5.5 EscapeHouse Elbląg nie ponosi odpowiedzialności za szkody na mieniu i osobiste powstałe z winy uczestników.

5.6 W zakresie nieuregulowanym w niniejszym regulaminie odpowiednie zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego.

5.7 Wszyscy uczestnicy biorą udział w grze na własną odpowiedzialność.

5.8 Uczestnicy zabawy zobowiązują się do nieutrudniania i nieprzeszkadzania w grze innym osobom korzystającym z lokalu.

 1. Płatność

6.1 Płatności w EscapeHouse Elbląg dokonać można wyłącznie gotówką w PLN  lub Voucherem Prezentowym.

6.2 Koszt gry według aktualnego cennika dostępnego w zakładce cennik na stronie głównej.

6.3 Płatności należy dokonać przed rozpoczęciem gry.